Arga Do Bona Ni Pinasa

Arga do bona ni pinasa

Di angka halak na marroha

Nang lao hamu marhuta sada

Sai ingot bona ni pinasa

Ai nang dao i tu hutanta,

I do na hot di rohamu

Sai ingot ari dung matua

Asa mulak hamu tu huta

Nang pe sude hamu mamora

Ni ingot ma tuhuta niba

Nang pangaranto saluhutna

Ingkon di ingot be hutana

Ai tano hatubuan I do

I do na sai hot tong-tong

Mulak ma damang dung matua

Mulak sai mulak ma tu huta

Iklan