Ise Indadu Da

Ise ise indadu da

Na di tongan dalan an

Baju kurung do bajuna

Tung massai uli

Ulos batak di uluna

Tung massai tongam

Ise ise indaduda

Na di tongan dalan an

Reff.

Ue… ue… ibototta do hape

Ue ue ibototta do hape

Ue ue ibototta do hape

Ibototta do nasida

Na di tongan dalani

Iklan